Κεντρικό Μενού

Κοντά ή βραχέα οδοντικά εμφυτεύματα (short implants), θεωρούνται τα εμφυτεύματα που έχουν μήκος λιγότερο από 10 χιλιοστά. Χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που το ύψος του διαθέσιμου φατνιακού οστού δεν επαρκεί για την τοποθέτηση των τυπικών οδοντικών εμφυτευμάτων.

Έως τώρα , δεν υπάρχουν σαφείς κλινικές ενδείξεις ότι τα κοντά εμφυτεύματα είναι κατάλληλα για άμεση φόρτιση.

Πρόσφατη μελέτη προσπάθησε να αξιολογήσει εάν η άμεση φόρτιση αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας των βραχέων οδοντικών εμφυτευμάτων.

Υλικά και μέθοδοι: Αυτή η μετα-ανάλυση καταχωρήθηκε στο PROSPERO (CRD 42020195890). Οι βάσεις δεδομένων PubMed, Embase και Cochrane Library ερευνήθηκαν για τη συλλογή όλων των κλινικών μελετών που συγκρίνουν τα ποσοστά αποτυχίας βραχέων οδοντικών εμφυτευμάτων (<10 mm) και τυπικών εμφυτευμάτων (≥10 mm) υπό την προϋπόθεση της άμεσης φόρτισης σε σύγκριση με πρώιμη ή καθυστερημένη φόρτιση.

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν δεκαεπτά μελέτες, με συνολικά 2461 οδοντικά εμφυτεύματα. Σε σύγκριση με τα τυπικά εμφυτεύματα, τα κοντά εμφυτεύματα δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας υπό άμεση φόρτιση (OR: 1,38, 95% CI: 0,67-2,84, p = 0,997, σταθερό μοντέλο). Επιπλέον, η τιμή OR της αποτυχίας εμφυτεύματος για κοντά εμφυτεύματα υπό άμεση φόρτιση σε σύγκριση με αυτήν για κοντά εμφυτεύματα υπό πρώιμη ή καθυστερημένη φόρτιση ήταν 1,22 (95% CI: 0,33-4,55, p = 0,104, τυχαίο μοντέλο), το οποίο επίσης δεν ήταν σημαντικά σημαντικό.

Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δείχνουν ότι τα κοντά οδοντικά εμφυτεύματα (<10 mm) υπό άμεση φόρτιση μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο αποτυχίας σε σύγκριση με τα τυπικά εμφυτεύματα (>10 mm) υπό άμεση φόρτιση και τα κοντά εμφυτεύματα με πρώιμη ή καθυστερημένη φόρτιση.

Επομένως, η άμεση φόρτιση δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας των βραχέων οδοντικών εμφυτευμάτων.

 

Πηγή: Failure Risk of Short Dental Implants Under Immediate Loading: A Meta-Analysis

Hao Wu Quan Shi Yang Huang Ping Chang Na Huo Yi Jiang Juncheng Wang 

J Prosthodont. 2021 Aug;30(7):569-580.